Treść memorandum

Treść

Poznańskie Memorandum z 14 kwietnia 2011 r. sformułowane na III Kongresie Współczesnej Onkologii, wzorujące się na Deklaracji Warszawskiej z 2005 r.

W Polsce całkowite wydatki na ochronę zdrowia wyrażone w procentach PKB są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.Współczynniki przeżycia i wykrywalności zachorowań są w przypadku każdego rodzaju choroby nowotworowej niższe niż w pozostałych krajach Europy. Niewielkie efekty działań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w tym niezadowalające procentowo wykonywanie badań przesiewowych oraz opóźnienia w stawianiu wczesnej diagnozy, stosowaniu innowacyjnego leczenia i zapewnieniu najwyższych standardów opieki, to przyczyna wysokiego współczynnika śmiertelności pacjentów z chorobą nowotworową.Świadomość społeczna dotycząca chorób nowotworowych i ich profilaktyki jest nadal niewystarczająca. Według prognoz WHO zachorowalność na choroby nowotworowe wkrótce osiągnie rozmiary epidemii.

Ponieważ nic nie jest dla człowieka ważniejsze niż dobry stan zdrowia, kraje Unii Europejskiej realizują wspólny cel, jakim jest ochrona i poprawa zdrowia oraz poprawa jakości życia obywateli.

Ponieważ prawo do ochrony zdrowia jest zagwarantowane na mocy zawartych traktatów europejskich, my niżej podpisani (osoby i organizacje) występujemy do osób odpowiedzialnych za kształt polityki, profilaktyki oraz przedstawicieli głównych zainteresowanych stron z gorącym apelem o:

1. Nowelizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w celu poprawy skuteczności badań profilaktycznych, rozwoju badań nad nowotworami i udziału organizacji pacjentów w monitorowaniu realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

2. Zapewnienie wszystkim chorym na nowotwory w Polsce dostępu do wysokiej jakości kompleksowej diagnostyki, leczenia i całościowej opieki, łącznie z rehabilitacją, psychologiczną opieką paliatywną, zgodnie z postępem i aktualną wiedzą medyczną.

3. Wspieranie i gwarantowanie udziału pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki i opieki zdrowotnej, oceny technologii medycznych (HTA) w zakresie leczenia chorób nowotworowych.

4. Podczas przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej nadanie działaniom na rzecz walki z chorobami nowotworowymi statusu działań priorytetowych z wykorzystaniem dostępu do dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

5. Przeciwstawienie się dyskryminacji ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, status ekonomiczny, płeć i narodowość w dostępie do najnowszych metod leczenia chorób nowotworowych.