PROGRAMY LEKOWE W CHŁONIAKACH

PROGRAMY LEKOWE W

– Leczenie brentuximab (Adcetris) opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD 30+ (C81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T) wprowadzony 01.05.2016

– Chłoniak złośliwy typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania – leczenie indukcyjne


Rytuksymab podawany jest w dawce 375 mg/m2 pow. ciała w postaci wlewu dożylnego w skojarzeniu z chemioterapią co 21 dni – przez nie więcej niż 8 podań.

-Chłoniak złośliwy typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania – leczenie podtrzymujące

a)u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne po zastosowaniu chemioterapii bez lub z rytuksymabem dawka wynosi 375mg/m2 powierzchni ciała raz na 2 miesiące do czasu progresji choroby lub przez maksymalnie okres dwóch lat,
b)u pacjentów w fazie nawrotu choroby lub w przypadku oporności na leczenie, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne po zastosowaniu chemioterapii bez lub z rytuksymabem dawka wynosi 375 mg/m2 powierzchni ciała raz na 3 miesiące do czasu progresji choroby lub przez maksymalnie okres dwóch lat.

-Chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komórek B

U pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego rozlanego z dużych komórek B rytuksymab podawany jest w dawce 375 mg/m2 pow. ciała w postaci wlewu dożylnego w skojarzeniu ze schematem CHOP co 21 dni – 8 podań.

– lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego


Do programu kwalifikowani są pacjenci z opornym lub nawrotowym szpiczakiem mnogim w wieku 18 lat i powyżej, u których spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

1)stosowano co najmniej dwa poprzedzające protokoły leczenia;

2)stosowano uprzednio co najmniej jeden protokół leczenia i wystąpiła po nim polineuropatia obwodowa co najmniej 2 stopnia, jeśli ten protokół obejmował talidomid lub co najmniej 3 stopnia, jeśli ten protokół obejmował bortezomib;

3)u chorego nie jest planowane przeszczepienie komórek macierzystych szpiku i w pierwszym rzucie leczenia stosowano bortezomib.

– leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego

1) Leczenie powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego.

2) W ramach programu dopuszczalne jest rozpoczęcie terapii od dawki 150 mg/m2p.c./dobę, podawanej przez okres 14 dni, po których należy zwiększyć dawkę do 300 mg/m2p.c./dobę.